Centrul
Maria Beatrice
Alba Iulia
Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, Alba, România
5
Redirecționare 2% și Sponsorizare

Persoană de contact: Sebastian Onac, tel. 0741288303, mail: sebaonac@yahoo.com, facebook: Sebastian Onac

GHID FISCAL ŞI CONTABIL SPONSORIZARE  20% IMPOZIT PE PROFIT 
(Exemplu de Calcul – Regim fiscal comparat)

Companiile (contribuabili persoane juridice plătitoare de impozit pe profit) au posibilitatea de a direcţiona/acorda fără costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii prin acţiuni de sponsorizare, acte de mecenat precum şi pentru burse private. Apelând la o facilitate fiscală prevăzută la art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal, fondurile/bunurile direcţionate/acordate nu reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie.

Cheltuielile de sponsorizare şi/sau actele de mecenat precum şi pentru acordarea de burse private (fonduri financiare, bunuri sau servicii) se scad din impozitul pe profit datorat şi achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de acţiuni diminuează ulterior şi direct sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit.

Condiţiile cumulative pentru a accesa această facilitate fiscală sunt:

 • compania trebuie să fi plătitor de impozit pe profit;
 • acţiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte) încheiate potrivit prevederilor legale;
 • fondurile direcţionate trebuie să fie sub cea mai mică dintre limitele precizate mai jos:
  • 0.3% din cifra de afaceri;
  • 20% din impozitul pe profit datorat. 

EXEMPLU DE CALCUL – determinarea facilitaţii fiscale maxime:

Cifră de afaceri (total venituri) = 200.000 lei
Cheltuieli totale = 160.000 lei, din care 600 lei cheltuieli de sponsorizare/mecenat/burse
Profitul brut impozabil = 200.000 – 160.000 + 600 = 40.600 lei Impozit pe profit = 40.600 lei x 16% = 6.496 lei

Limite maxime ale facilitaţii fiscale:

 • 3 la mie din cifra de afaceri = 600 lei
 • 20% din impozitul pe profit datorat = 1.299,2 lei

Regimul fiscal comparat:

A. Compania ACORDĂ o sponsorizare de 600 lei

Cheltuieli de sponsorizare (600 lei) se scad din impozitul pe profit datorat (6.496 lei), rezultând un impozitul pe profit de achitat de 5.896 lei. Efortul financiar total este de 6.496 lei = 600 lei + 5.896 lei

B. Compania NU ACORDĂ o sponsorizare de 600 lei

Cheltuieli totale sunt de 159.400 lei, profitul brut impozabil este 40.600 lei = 200.000 – 159.400, astfel rezulta un impozit pe profit de achitat de 6.496 lei = 40.600 lei x 16%. Efortul financiar total este de 6.496 lei.

C. Concluzie: Impactul asupra cheltuielilor totale (fiscale şi de exploatare) este nul.

Regimul contabil:

 1. Acţiuni de sponsorizare/mecenat cu mijloace financiare (bani)
 • Acordarea de numerar:
  6582 Donaţii acordate = 5311 – virament bancar:
  6582 Donaţii acordate = 5121
 1. Acţiuni de sponsorizare/mecenat sub forma livrărilor de bunuri
 • mijloace fixe – descărcarea de gestiune pe baza avizului de expediţie
  % = 21xx valoarea de intrare
  28xx amortizarea cumulată
  6582 valoarea rămasă ne amortizata 
 • bunurile materiale de natura stocurilor – descărcarea de gestiune pe baza avizului de expediţie
  6582 = 30xx, 345x, 371x la costul de achiziţie al stocurilor 
 • stornarea a adaosului comercial şi TVA-ului, dacă bunurile de natura stocurilor sunt mărfuri care sunt evidenţiate la preţul cu amănuntul
  371x = % – în roşu
  378x c/v adaos comercial – în roşu 4428 TVA ne exigibila – în roşu

IMPORTANT:

Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective a impozitului)

Companiile au dreptul să acorde sponsorizări şi peste limitele menţionate mai sus, dar pentru suma ce depăşeşte limita indicată se plăteşte impozit pe profit.

Dacă se încadrează în limitele de mai sus, sponsorizarea/mecenatul nu este considerată o livrare de bunuri, deci nu se colectează TVA aferenta.

Dacă pentru bunurile respective s-a exercitat dreptul de deducere a TVA la data achiziţiei şi nu au fost respectate cele două condiţii cumulative impuse de lege, livrarea bunurilor acordate drept sponsorizare este încadrată la operaţiuni asimilate livrărilor de bunuri şi suma care depăşeşte limita legală se considera baza de impozitare a TVA.

Potrivit art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal baza de impozitare a bunurilor acordate drept sponsorizare peste limita legală este reprezentată de preţul de cumpărare al acelor bunuri.

Pentru depăşirea cheltuielilor cu sponsorizarea, compania trebuie să colecte TVA pe care o include la rubrica de regularizări din decontul întocmit pentru perioada fiscală în care a depus situaţiile financiare anuale, dar nu mai târziu de termenul legal de depunere a acestora. Pentru suma care reprezintă depăşirea cheltuielilor cu sponsorizarea se emite auto factura.

Sumele acordate ca donaţii NU sunt cheltuieli deductibile fiscal, nu fac obiectul acestei facilităţi.

ASPECTE JURIDICE:

SPONSORIZAREA – reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către beneficiarul sponsorizării.

DONAŢIA – este un contract prin care o persoană, donator, transmite, de regulă în mod gratuit şi irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană, donatar, care îl accepta şi nu implică existenţa unor beneficii. Donaţia este un act gratuit, unilateral, iar beneficiarul unei donaţii are obligaţia să folosească bunurile exclusiv în scopul declarat. Contractul de donaţie trebuie autentificat la notar, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau care acordă burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă aceste cheltuieli însumate îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 21 alin.

(4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGISLAȚIE:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299669