Centrul
Maria Beatrice
Alba Iulia
Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, Alba, România
5
Redirecționare 3,5% și Sponsorizare

Asociația Maria Beatrice este entitate nonprofit, furnizor de servicii sociale acreditat, cu cel putin un serviciu social licentiat funcțional, conform legii.

Conform Ordonanței de Urgență (O.U.G. NR. 25/2018) și Microintreprinderile cu impozit pe venit pot face trimestrial sponsorizări dar sponsorizarea se poate face exclusiv pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.

Ordonanța O.U.G. NR. 25/2018 – Art. 56 alin. (1^1)-(1^4) din Codul Fiscal

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56, după alin. (1) se introduc patru noi alineate, alin.(1^1) – (1^4), cu următorul conținut:
„(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(1^2) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(1^3) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin.

(1^2). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(1^4) Declarația informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) și art. 52;
c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz”.

De exemplu, pentru trimestrul 2(aprilie, mai, iunie), sponsorizarea se face până în 30 iunie, inclusiv, cu declararea ei până în 25 iulie, inclusiv.

Dacă valoarea sponsorizării depășește 20% din impozitul pe venit, pentru trimestrul curent, diferența rămasă se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Important de reținut este faptul că pentru microintreprinderile cu impozit pe venit sponsorizarea se face la fiecare sfârșit de trimestru. Odată ieșit din trimestru, sponsorizarea se pierde, adică impozitul merge integral la stat.

La sfârșit de an, Microintreprinderile cu impozit pe venit pot să mai facă sponsorizare doar pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie), cu declalare până la 25 ianuarie, inclusiv, anul următor.

Astfel, daca in cazul platitorilor de impozit pe profit se pot deduce, in limitele prevazute, sumele acordate in cadrul contractelor de sponsorizare catre orice persoana ce poate fi beneficiar al sponsorizarii conform Legii 32/1994, in cazul entitatilor ce datoreaza , entitatile pot deduce doar sponsorizarile efectuate pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.

Pentru cazul platitorilor de impozit pe profit care efectueaza sponsorizari potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

  • valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;
  • valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

https://legeaz.net/monitorul-oficial-291-2018/oug-25-2018-modificare-completare-acte-normative-masuri-fiscal-bugetare

ASOCIAŢIA NON-GUVERNAMENTALĂ MARIA BEATRICE
Alba Iulia, jud.Alba, B-dul 1 Decembrie1918, Nr 35, Bl. M8, Ap. 17
Înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei ALBA IULIA sub nr. 607/CC/ 2015,
Cod de Înregistrare Fiscala (C.I.F.) RO27786253,
Cont RO81 BRDE010SV 260 857 80100 deschis la BRD Agenția Apulum Alba Iulia
Telefon: 0741 288 303